|| WITAMY || O NAS || OFERTA || KONTAKT || facebook
OFERTA / REGULAMIN
|| KURSY || METODA || POZIOMY NAUCZANIA ||
|| ZASADY UCZESTNICTWA || REGULAMIN || OPŁATY ||


Regulamin Mischker BM Szkoły Języka Angielskiego


1. Zajęcia odbywają się według harmonogramu roku szkolnego. Wolne dni, ferie nie są wliczane do ilości godzin i nie są pobierane za nie żadne opłaty. W czasie rekolekcji szkolnych zajęcia odbywają się według planu.

2. Słuchacz ma obowiązek regularnego i punktualnego uczęszczania na zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć swojej grupy.

3. Podczas zajęć słuchacz powinien czynnie w nich uczestniczyć, wywiązywać się z obowiązków ( praca domowa, sprawdziany) oraz zachowywać w sposób poprawny i nie przeszkadzać w prowadzeniu zajęć.

4. W przypadku słuchaczy zakłócających przebieg zajęć ustala się następująca procedurę:
Krok 1 - telefon lektora do rodziców
Krok 2 - pisemne poinformowanie rodziców o warunkach na jakich słuchacz może kontynuować naukę.
Krok 3 - skreślenie słuchacza z listy uczestników i informacja dla rodziców.
ˇ Każdy kolejny krok podejmowany jest w przypadku braku poprawy.
ˇ W przypadkach rażącego naruszenia regulaminu kolejne etapy procedury mogą zostać połączone.

5. W szczególnych sytuacjach zajęcia mogą zostać odwołane w trybie natychmiastowym. W takim przypadku pojawi się odpowiednia informacja na drzwiach do sali językowej. W pozostałych przypadkach o odwołaniu zajęć decyduje i informuje Lektor przynajmniej na jeden dzień przed zaplanowanym terminem zajęć. Zajęcia nie muszą być odpracowane, jeśli to nie wpływa na zagwarantowaną ilość godzin.

6. Na terenie Szkoły Słuchacz ma obowiązek przestrzegać zasad bezpieczeństwa, zachowywać porządek i przestrzegać podstawowych zasad kultury osobistej.

7. Słuchacz może korzystać z mienia znajdującego się na terenie Szkoły jedynie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem . Za wszelkie szkody powstałe wskutek jego zawinionego zachowania, Słuchacz lub jego Prawni Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność.

8. Słuchacz ma prawo zgłaszać swoje wnioski, opinie, pytania i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Szkoły i przebiegu kursu, w tym w szczególności dotyczące pracy lektora.

9. Mischker BM odpowiada za bezpieczeństwo ucznia tylko podczas trwania zajęć w sali lekcyjnej. Za bezpieczeństwo ucznia w drodze do i ze szkoły Mischker BM nie odpowiada.

10. Rodzice dzieci uczęszczających na kursy, proszeni są o systematyczny kontakt z lektorem w sprawie postępów w nauce, jak również frekwencji na zajęciach.


Zapisy i informacje:   604 207 044   bozena.mischker@gmail.com